Logotyp för Svensk kravterminologi

Revisionshistorik

Här återfinns de 50 senaste förändringarna som skett i Svensk kravterminologi.

  • Rader som har blå bakgrundsfärg visar att en ny PDF-utgåva har skapats.
  • Rader som har gul bakgrundsfärg indikerar en förändringar som skett efter att den gällande PDF-utgåvan skapades.
  • Rader som inleds med "TMF:" avser förändringar i Terminologi med förklaringar.
  • Förändringarna som sker för hemsidans design eller bakomliggande funktionalitet återges ej.
  • Du kan prenumerera på förändringarna via RSS-flödet.

Om du vill se alla förändringar som skett sedan en given PDF-utgåva kan du använda funktionen för detta som finns på sidan Utgåvor (PDF).

Ändring Datum
Definitionen för termen "intressentmål" har reviderats. Ny definition: "Mål som beskriver essensen av systemet-i-fokus med en sådan dignitet att otillräcklig realisering medför att systemet, för en given intressent, inte uppnår dess uttalade syfte.". 2023-05-13
Termen "säkerhetskrav" har markerats med "användning avrådes". 2023-05-07
Definitionen för termen "informationssäkerhetskrav" har reviderats. Ny definition: "Krav som reglerar en eller flera aspekter av informationssäkerhet.". 2023-05-07
Termen "informationssäkerhet" har kopplats till det engelska begreppet "information security". 2023-05-07
Det engelska begreppet "information security" har lagts till. 2023-05-07
Termen "informationssäkerhet" har kopplats till källan "Sveriges cybersäkerhet". 2023-05-07
Termen "informationssäkerhet" med definitionen "Upprätthållande av konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet, autenticitet och oavvislighet för en given informationsmängd. " har lagts till. 2023-05-07
Det engelska begreppet "IT security requirements" har tagits bort. 2023-05-07
Termen "it-säkerhetskrav" har tagits bort. 2023-05-07
TMF: Delavsnittet "Olika typer av säkerhetskrav" har reviderats. 2023-05-07
Termen "cybersäkerhetskrav" med definitionen "Krav som syftar till att uppnå cybersäkerhet." har lagts till. 2023-05-07
Termen "cybersäkerhet" har kopplats till det engelska begreppet "cyber security". 2023-05-07
Det engelska begreppet "cyber security" har lagts till. 2023-05-07
Termen "cybersäkerhet" har kopplats till källan "Sveriges cybersäkerhet". 2023-05-07
Termen "cybersäkerhet" med definitionen "Att över tid förhindra och begränsa antagonistiska cyberaktiviteters skadliga inverkan på ett systems korrekta funktionalitet och tillgänglighet, samt skydd mot otillbörlig påverkan eller åtkomst av den information som lagras i, bearbetas eller förmedlas av systemet." har lagts till. 2023-05-07
Källan "Sveriges cybersäkerhet" har lagts till. 2023-05-07
Termen "acceptanskriterium" har kopplats till det engelska begreppet "Acceptance criteria". 2023-05-07
Det engelska begreppet "Acceptance criteria" har lagts till. 2023-05-07
Definitionen för termen "atomärt" har reviderats. Ny definition: "Kravet kan inte delas upp i två eller fler olika krav på samma abstraktionsnivå som kravet självt.". 2020-04-07
En PDF-utgåva med versionsnummer 2020-03-23-2040U har skapats med följande PDF-specifika förändringar: I listan över definitioner (avsnittet "Termer och deras definitioner") har interna länkar till de sidor där respektive term förekommer lagts till. Dessutom har länkar till nätutgåvan ändrats till den kortare domänen kravterminologi.se (från tidigare svenskkravterminologi.se). 2020-03-23
TMF: Avsnittet "Kravtyper" har fått ett nytt delavsnitt "Olika typer av säkerhetskrav". 2020-03-23
TMF: Avsnittet "Kravtyper" har fått ett nytt delavsnitt "Användbarhet och användarvänlighet". 2020-03-23
TMF: I delavsnittet "Systems engineering" har historiken kring försöken att överätta disciplinen till svenska förbättrats. 2020-03-23
Termen "systems engineering" har kopplats till det engelska begreppet "Systems Engineering". 2020-03-23
Det engelska begreppet "Systems Engineering" har lagts till. 2020-03-23
Definitionen för termen "systems engineering" har markerats som en översättning av ett begrepp i källan "ISO 15288:2015". 2020-03-23
Termen "systems engineering" med definitionen "Ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt som fastlägger de sammanlagda tekniska och styrningsmässiga arbetsinsatser som krävs för att omsätta intressenternas behov, förväntningar och villkor i en lösning, samt upprätthålla denna lösning under hela dess existens." har lagts till. 2020-03-23
Det engelska begreppet "Functional Safety" har tagits bort. 2019-11-26
Termen "funktionssäker mjukvara" har tagits bort. 2019-11-26
Definitionen för termen "intressentmål" har reviderats. Ny definition: "Mål som beskriver essensen av systemet-i-fokus. Dessa är av sådan dignitet att om de inte uppfylls, kommer systemet helt eller till stor del att sakna värde för den eller de intressenter som äger målen.". 2019-11-10
TMF: Innehållet i avsnittet "Hierarkier och krav på olika abstraktionsnivåer" presenteras i annan ordning. Minimala förändringar i sakinnehållet. 2019-11-10
TMF: Ett nytt delavsnitt "Begreppen term och begrepp" har lagts till i avsnittet "Målgrupp, principer och antaganden". Som följdförändring har enstaka förekomster av ordet "begrepp" ändrats till "term" på några ställen i TMF. 2019-11-10
TMF: Den inledande förklaringen om hänvisningar till översättningar och referenser har omarbetats. 2019-11-10
TMF: Det inledande delavsnittet "Antaganden om system- och kravarbetet" reviderats. I första antagandet har ordet "primärt" bytts ut mot "oftast". Den avslutande kommentaren har uppdaterats. 2019-09-21
TMF: Det inledande delavsnittet "Principer" har reviderats. En ny princip har skapats utifrån delar av det som tidigare uttrycktes vara en konsekvens av principerna. 2019-09-21
Källan "INCOSE:s webbplats" har tagits bort. 2019-09-05
TMF: I delavsnittet "Systems engineering" har definitionen av "systems engineering" reviderats. Den är nu en översättning av definitionen i ISO 15288:2015 istället för som tidigare hämtad från INCOSE:s hemsida. 2019-09-05
Termen "användarvänlighet" har markerats med "användning avrådes". 2019-09-04
Kommentaren för kopplingen mellan termen "användbarhet" och källan "Användarcentrerad systemdesign" har reviderats. 2019-09-04
Termen "användbarhet" har kopplats till källan "ISO 9241-11:2018". 2019-09-04
Kategorin för termen "användbarhet" har ändrats till "Användbarhet". 2019-09-04
Definitionen för termen "användbarhet" har reviderats. Ny definition: "Den utsträckning till vilken en specificerad användare kan använda ett system, en produkt eller en tjänst för att uppnå specifika mål med ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse, i ett givet användningssammanhang. ". 2019-09-04
Termen "effektivitet" har kopplats till källan "ISO 9241-11:2018". 2019-09-04
Termen "effektivitet" har kopplats till det engelska begreppet "efficiency". 2019-09-04
Det engelska begreppet "efficiency" har lagts till. 2019-09-04
Termen "effektivitet" har kopplats till källan "Användarcentrerad systemdesign". 2019-09-04
Termen "effektivitet" med definitionen "Resursåtgång i förhållande till uppnådda resultat." har lagts till. 2019-09-04
Kopplingen mellan termen "tillfredsställelse" och källan "ISO 9241-11:2018" har ändrats. Definitionen för termen är nu markerad som en översättning av ett begrepp i källan. 2019-09-04
Termen "tillfredsställelse" har kopplats till källan "ISO 9241-11:2018". 2019-09-04
Termen "tillfredsställelse" har kopplats till det engelska begreppet "satisfaction". 2019-09-04
Det engelska begreppet "satisfaction" har lagts till. 2019-09-04