Logotyp för Svensk kravterminologi

Utgåvor (PDF)

För att underlätta användandet av innehållet tillhandahålls Svensk kravterminologi även i PDF-format. PDF-utgåvan innehåller i all väsentlighet samma information som nätversionen även om det är strukturerat och presenterat utifrån de förutsättningar som gäller för PDF-formatet. Dessa förutsättningar innebär även vissa fördelar:

  1. PDF-utgåvorna gör det möjlighet att referera till terminologin som helhet genom att använda PDF-utgåvans versionsnummer. Detta är inte möjligt med nätversionen eftersom termer och annat innehåll uppdateras löpande, vilket innebär att det är svårt att i efterhand se vad innebörden för en given term var vid det datum som referensen gjordes.
  2. Reglerna för spridning av PDF-utgåvorna är anpassade för att de bland annat ska kunna distribueras tillsammans med utbildningsmaterial inom krav- eller systemområdet, samt även på annat sätt enkelt kunna distribueras och användas i olika verksamheter.

Ännu ej införda ändringar

PDF-utgåvan skapas manuellt när det bedöms vara läge för det. Detta innebär att förändringar kan ske i nätversionen utan att en ny PDF-utgåva skapas. Eventuella förändringar som ännu inte inkluderats i PDF-utgåvan återfinns nedan. Rader som inleds med "TMF:" avser förändringar i Terminologi med förklaringar.

Definitionen för termen "atomärt" har reviderats. Ny definition: "Kravet kan inte delas upp i två eller fler olika krav på samma abstraktionsnivå som kravet självt.". 2020-04-07

Ändringar sedan föregående utgåva

Följande ändringar är specifika för PDF-utgåvan:

I listan över definitioner (avsnittet "Termer och deras definitioner") har interna länkar till de sidor där respektive term förekommer lagts till. Dessutom har länkar till nätutgåvan ändrats till den kortare domänen kravterminologi.se (från tidigare svenskkravterminologi.se).

Följande ändringar infördes i den aktuella utgåvan. Datumen avser när ändringen infördes i nätversionen. En lista med de sammanlagt 50 senaste ändringarna oavsett utgåva återfinns på sidan med revisionshistorik.

TMF: Avsnittet "Kravtyper" har fått ett nytt delavsnitt "Olika typer av säkerhetskrav". 2020-03-23
TMF: Avsnittet "Kravtyper" har fått ett nytt delavsnitt "Användbarhet och användarvänlighet". 2020-03-23
TMF: I delavsnittet "Systems engineering" har historiken kring försöken att överätta disciplinen till svenska förbättrats. 2020-03-23
Termen "systems engineering" har kopplats till det engelska begreppet "Systems Engineering". 2020-03-23
Det engelska begreppet "Systems Engineering" har lagts till. 2020-03-23
Definitionen för termen "systems engineering" har markerats som en översättning av ett begrepp i källan "ISO 15288:2015". 2020-03-23
Termen "systems engineering" med definitionen "Ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt som fastlägger de sammanlagda tekniska och styrningsmässiga arbetsinsatser som krävs för att omsätta intressenternas behov, förväntningar och villkor i en lösning, samt upprätthålla denna lösning under hela dess existens." har lagts till. 2020-03-23
Det engelska begreppet "Functional Safety" har tagits bort. 2019-11-26
Termen "funktionssäker mjukvara" har tagits bort. 2019-11-26
Definitionen för termen "intressentmål" har reviderats. Ny definition: "Mål som beskriver essensen av systemet-i-fokus. Dessa är av sådan dignitet att om de inte uppfylls, kommer systemet helt eller till stor del att sakna värde för den eller de intressenter som äger målen.". 2019-11-10
TMF: Innehållet i avsnittet "Hierarkier och krav på olika abstraktionsnivåer" presenteras i annan ordning. Minimala förändringar i sakinnehållet. 2019-11-10
TMF: Ett nytt delavsnitt "Begreppen term och begrepp" har lagts till i avsnittet "Målgrupp, principer och antaganden". Som följdförändring har enstaka förekomster av ordet "begrepp" ändrats till "term" på några ställen i TMF. 2019-11-10
TMF: Den inledande förklaringen om hänvisningar till översättningar och referenser har omarbetats. 2019-11-10
TMF: Det inledande delavsnittet "Antaganden om system- och kravarbetet" reviderats. I första antagandet har ordet "primärt" bytts ut mot "oftast". Den avslutande kommentaren har uppdaterats. 2019-09-21
TMF: Det inledande delavsnittet "Principer" har reviderats. En ny princip har skapats utifrån delar av det som tidigare uttrycktes vara en konsekvens av principerna. 2019-09-21
Källan "INCOSE:s webbplats" har tagits bort. 2019-09-05
TMF: I delavsnittet "Systems engineering" har definitionen av "systems engineering" reviderats. Den är nu en översättning av definitionen i ISO 15288:2015 istället för som tidigare hämtad från INCOSE:s hemsida. 2019-09-05
Termen "användarvänlighet" har markerats med "användning avrådes". 2019-09-04
Kommentaren för kopplingen mellan termen "användbarhet" och källan "Användarcentrerad systemdesign" har reviderats. 2019-09-04
Termen "användbarhet" har kopplats till källan "ISO 9241-11:2018". 2019-09-04
Kategorin för termen "användbarhet" har ändrats till "Användbarhet". 2019-09-04
Definitionen för termen "användbarhet" har reviderats. Ny definition: "Den utsträckning till vilken en specificerad användare kan använda ett system, en produkt eller en tjänst för att uppnå specifika mål med ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse, i ett givet användningssammanhang. ". 2019-09-04
Termen "effektivitet" har kopplats till källan "ISO 9241-11:2018". 2019-09-04
Termen "effektivitet" har kopplats till det engelska begreppet "efficiency". 2019-09-04
Det engelska begreppet "efficiency" har lagts till. 2019-09-04
Termen "effektivitet" har kopplats till källan "Användarcentrerad systemdesign". 2019-09-04
Termen "effektivitet" med definitionen "Resursåtgång i förhållande till uppnådda resultat." har lagts till. 2019-09-04
Kopplingen mellan termen "tillfredsställelse" och källan "ISO 9241-11:2018" har ändrats. Definitionen för termen är nu markerad som en översättning av ett begrepp i källan. 2019-09-04
Termen "tillfredsställelse" har kopplats till källan "ISO 9241-11:2018". 2019-09-04
Termen "tillfredsställelse" har kopplats till det engelska begreppet "satisfaction". 2019-09-04
Det engelska begreppet "satisfaction" har lagts till. 2019-09-04
Termen "tillfredsställelse" har kopplats till källan "Användarcentrerad systemdesign". 2019-09-04
Termen "tillfredsställelse" med definitionen "Den utsträckning till vilken en användares fysiska, kognitiva och emotionella reaktioner som uppstår vid användandet av systemet, produkten eller tjänsten möter dennes behov och förväntningar." har lagts till. 2019-09-04
Termen "ändamålsenlighet" har kopplats till källan "ISO 9241-11:2018". 2019-09-04
Termen "ändamålsenlighet" har kopplats till det engelska begreppet "effectiveness". 2019-09-04
Det engelska begreppet "effectiveness" har lagts till. 2019-09-04
Termen "ändamålsenlighet" har kopplats till källan "Användarcentrerad systemdesign". 2019-09-04
Termen "ändamålsenlighet" med definitionen "Noggrannhet och fullständighet med vilken användarna uppnår givna mål." har lagts till. 2019-09-04
Källan "ISO 9241-11:2018" har lagts till. 2019-09-04
Definitionen för termen "säkerhetskrav" har reviderats. Ny definition: "Krav som reglerar en eller flera aspekter av säkerhet.". 2019-09-02
Termen "arkitekturbeskrivning" har kopplats till det engelska begreppet "architecture description". 2019-09-02
Det engelska begreppet "architecture description" har lagts till. 2019-09-02
Termen "arkitekturbeskrivning" har kopplats till källan "ISO 42010:2011". 2019-09-02
Termen "arkitekturbeskrivning" med definitionen "En beskrivning av ett systems arkitektur." har lagts till. 2019-09-02
Termen "arkitektur" har kopplats till källan "ISO 15288:2015". 2019-09-02
Termen "arkitektur" har kopplats till det engelska begreppet "architecture". 2019-09-02
Det engelska begreppet "architecture" har lagts till. 2019-09-02
Definitionen för termen "arkitektur" har markerats som en översättning av ett begrepp i källan "ISO 42010:2011". 2019-09-02
Termen "arkitektur" med definitionen "Fundamentala koncept och egenskaper hos ett system i dess omgivning som genomsyrar beståndsdelarna, deras förhållanden och principerna för systemets design och evolution." har lagts till. 2019-09-02
Kommentaren för kopplingen mellan termen "assurans" och källan "ISO 15026-1:2019" har reviderats. 2019-09-01
Källan "ISO 15026-1:2019" har reviderats med avseende på datum för URL. 2019-09-01
Källan "ISO 15026-1:2019" har reviderats med avseende på URL. 2019-09-01
Källan "ISO 15026-1:2019" har reviderats med avseende på utgivare. 2019-09-01
Källan "ISO 15026-1:2019" har reviderats med avseende på utgivningsår. 2019-09-01
Källan "ISO 15026-1:2019" har reviderats med avseende på utförlig titel 2019-09-01
Källan "ISO 15026-1:2013" har bytt namn till "ISO 15026-1:2019". 2019-09-01
Källan "ISO 15288:2015" har reviderats med avseende på datum för URL. 2019-09-01
Källan "Svensk ordbok" har lagts till. 2019-09-01
Källan "ISO 42010:2011" har reviderats med avseende på datum för URL. 2019-09-01
Källan "ISO 42010:2011" har reviderats med avseende på URL. 2019-09-01
TMF: I avsnittet "Egenskaper för enskilda krav" har kommentaren om entydighet i naturliga språk omformulerats. 2019-07-25
Definitionen för termen "egenskap" har reviderats med avseende på hyperlänkar till andra termer. 2019-07-24
Definitionen för termen "atomärt" har reviderats med avseende på hyperlänkar till andra termer. 2019-07-24
Termen "IT-säkerhetskrav" har bytt namn till "it-säkerhetskrav". 2019-07-20
TMF: Alla förekomster av "IT" (med versaler) har ändrats till "it" (gemener) i enlighet med rekommendationen i SAOL. Utöver det har ett fåtal mindre språkliga justeringar gjorts. 2019-07-20

Ändringar som skett sedan en tidigare PDF-utgåva

Du kan även ange versionsnummret på en tidigare utgåva för att se alla ändringar som skett sedan dess.

Versionsnumret anges på formen YYYY-MM-DD-hhmmU. (Sista tecknet är alltid bokstaven 'U'.)