Logotyp för Svensk kravterminologi

Engelsk-svensk korsreferenslista

Här finns en engelsk-svensk korsreferenslista som kopplar de engelska begreppen till de svenska. Samma information finns tillgänglig i den sorterbara listan; denna sida syftar enbart till att göra det enkelt att snabbt hitta önskad information.

Håller du musen över en hyperlänkad term i kolumnen för svenska motsvarigheter visas den länkade termens definition. Klickar du på en svensk term kommer du till en sida där all information om termen visas.

Om söksträngen saknas i resultatet beror det på att den förekommer i en dold kolumn.
Engelsk term Svenska motsvarigheter
Abstraction level Abstraktionsnivå
Achievable Genomförbart
Acquirer Beställare
Architecture Arkitektur
Architecture description Arkitekturbeskrivning
Artifact Artefakt
Assurance Assurans
Assurance requirements Assuranskrav
Atomic Atomärt
Attribute Attribut
Boilerplate Kravschablon
Characteristic Egenskap
Complete Fullständigt, Komplett
Completely defined semantics Fullständigt definierad semantik
Completely defined syntax Fullständigt definierad syntax
Consistent Konsistent
Constrained Natural Language (CNL) Begränsat naturligt språk
Constraint Begränsning
Context diagram Kontextdiagram
Controlled Natural Language (CNL) Begränsat naturligt språk
Dependencies Beroenden
Derived requirements Härledda krav
Difficulty Svårighetsgrad
Domain Specific Language (DSL)
Effectiveness Ändamålsenlighet
Efficiency Effektivitet
Feasible Genomförbart
Formal notation Formell notation
Functional requirements Funktionella krav
Goal Mål
Importance Prioritet
Informal notation Informell notation
Information security requirements Informationssäkerhetskrav
IT security requirements It-säkerhetskrav
Legal requirements Lagkrav
Maintainable Förvaltningsbar
Mandatory requirements Tvingande krav
Natural language Naturligt språk
Necessary Nödvändigt
Non-functional requirements Icke-funktionella krav
Notation Notation
Owner Ägare
Persona Persona
Priority Prioritet
Process Process
Process requirements Processkrav
Property Egenskap
Quality requirements Kvalitetskrav
Rationale Syfte
Refinement Kravförfining
Regulatory requirements Regelverkskrav
Requirement Krav
Requirement attribute Kravattribut
Requirement characteristic Kravegenskap
Requirement creep Kravglidning
Requirement pattern Kravmönster
Requirement property Kravegenskap
Requirements analysis Kravanalys
Requirements elicitation Kravfångst
Requirements Engineer Kravingenjör
Requirements Engineering (RE) Kravteknik
Requirement set property Kravmängdsegenskap
Requirements Management Kravhantering
Requirements Management System (RMS) Kravhanteringssystem
Requirements notation Kravnotation
Requirements process Kravprocess
Requirements specification Kravspecifikation
Requirements validation Kravvalidering
Requirements verification Kravverifiering
Requirement type Kravtyp
Revision history Revisionshistorik
Safety requirements Säkerhetskrav
Satisfaction Tillfredsställelse
Security requirements Säkerhetskrav
Semantics Semantik
Semi-formal notation Semiformell notation
Set of requirements Kravmängd
Singular Atomärt
Sociotechnical system Sociotekniskt system
Source Källa
Stability Stabilitet
Stakeholder Intressent
Stakeholder goals Intressentmål
Status Status
Supplier Leverantör
Syntax Syntax
System System
System-of-interest Systemet-i-fokus
System requirements Systemkrav
System safety Systemsäkerhet
System safety requirements Systemsäkerhetskrav
Systems Engineering Systems engineering
Traceable Spårbar
Unambiguous Entydigt
Unique identifier Unik identifierare
Usability Användbarhet
Usability requirements Användbarhetskrav
Use case Användningsfall
Use case diagram Användningsfallsdiagram
User story Användarberättelse
Verifiable Verifierbart
Work product Arbetsprodukt