Logotyp för Svensk kravterminologi

Sorterbar termlista

Här finns en sorterbar lista som innehåller de ingående termerna, deras respektive definitioner, kategorier engelska motsvarigheter. Skillnaden mot sidan Terminologi med förklaringar är alltså att den förklarande löptexten och därmed det större sammanhanget inte finns med. Sidan går att nå direkt via genvägen https://www.kravtermer.se.

Håller du musen över en hyperlänkad term i definitionskolumnen visas den länkade termens definition. Klickar du på en term kommer du till en sida där all information (exempelvis källor och datum för senaste revidering) om termen visas.

Om söksträngen saknas i resultatet beror det på att den förekommer i en dold kolumn.
Term Definition Engelska motsvarigheter Kategori Källor
Abstraktionsnivå Hur konkret eller abstrakt något är. Abstraction level
Acceptanskriterium Vad som måste vara utfört eller existera för att kravet ska anses vara uppfyllt. Acceptance criteriaKravattribut
Användarberättelse En kort beskrivning av en uppgift som en specifik användare vill utföra i systemet-i-fokus för att uppnå ett specifikt syfte. User storyArbetsprodukt
Användarfall Se och använd användningsscenario eller användningsfall istället.
 Svensk kravterminologi avråder från användning av denna term.
Användarvänlighet Se och använd användbarhet i stället.
 Svensk kravterminologi avråder från användning av denna term.
Användarcentrerad systemdesign
Användbarhet Den utsträckning till vilken en specificerad användare kan använda ett system, en produkt eller en tjänst för att uppnå specifika mål med ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse, i ett givet användningssammanhang. UsabilityAnvändbarhetAnvändarcentrerad systemdesign, ISO 9241-11:2018
Användbarhetskrav Krav som reglerar användbarhet. Usability requirementsKravtyp
Användningsfall En steg för steg-beskrivning av hur en aktör interagerar med systemet-i-fokus för att lösa en specifik uppgift. Use caseArbetsprodukt
Användningsfallsdiagram En grafisk representation som visar systemet-i-fokus tillsammans med ett eller flera associerade användningsfall. Use case diagramArbetsprodukt
Användningsscenario Ett scenario som beskriver hur systemet-i-fokus används i en specifik situation för att lösa ett eller flera verksamhetsbehov. Arbetsprodukt
Arbetsprodukt En artefakt som skapas eller nyttjas av en aktivitet i en process. Work product
Arkitektur Fundamentala koncept och egenskaper hos ett system i dess omgivning som genomsyrar beståndsdelarna, deras förhållanden och principerna för systemets design och evolution.
Ovanstående definition har översatts från ISO 42010:2011 och används med vederbörligt tillstånd från SIS Förlag AB som medlem i ISO. ISO äger upphovsrätten till ISO 42010:2011.
ArchitectureISO 42010:2011, ISO 15288:2015
Arkitekturbeskrivning En beskrivning av ett systems arkitektur. Architecture descriptionArbetsproduktISO 42010:2011
Artefakt Ett objekt, logiskt eller fysiskt, som skapats av mänsklig handling. Artifact
Assurans Ett välgrundat förtroende för att en utfästelse är eller kommer att bli sann.
Ovanstående definition har översatts från ISO 15026-1:2019 och används med vederbörligt tillstånd från SIS Förlag AB som medlem i ISO. ISO äger upphovsrätten till ISO 15026-1:2019.
AssuranceISO 15026-1:2019
Assuranskrav Krav som syftar till att skapa assurans. Assurance requirementsKravtyp
Atomärt Kravet kan inte delas upp i två eller fler olika krav på samma abstraktionsnivå som kravet självt. Atomic, SingularKravegenskapISO 29148:2011
Attribut Beskrivande information som bidrar till att öka förståelsen för, eller underlättar förvaltningen av, ett krav eller en kravmängd. Attribute
Begränsat naturligt språk Ett i grunden naturligt språk vars syntax har förtydligats och/eller förenklats så att det nya språket blir en delmängd av det ursprungliga. Constrained Natural Language (CNL), Controlled Natural Language (CNL)Kravnotation
Begränsning Information som inskränker lösningsmängden för ett krav eller ett system. Constraint
Beroenden Relationer till andra krav som också måste realiseras för att det givna kravet ska få avsedd verkan. DependenciesKravattributISO 29148:2011
Beställare En intressent som anskaffar eller upphandlar en produkt eller en tjänst från en leverantör.
Ovanstående definition har översatts från ISO 15288:2015 och används med vederbörligt tillstånd från SIS Förlag AB som medlem i ISO. ISO äger upphovsrätten till ISO 15288:2015.
AcquirerKravrollISO 15288:2015
Cybersäkerhet Att över tid förhindra och begränsa antagonistiska cyberaktiviteters skadliga inverkan på ett systems korrekta funktionalitet och tillgänglighet, samt skydd mot otillbörlig påverkan eller åtkomst av den information som lagras i, bearbetas eller förmedlas av systemet. Cyber securitySveriges cybersäkerhet
Cybersäkerhetskrav Krav som syftar till att uppnå cybersäkerhet. Kravtyp
Effektivitet Resursåtgång i förhållande till uppnådda resultat. EfficiencyAnvändbarhetAnvändarcentrerad systemdesign, ISO 9241-11:2018
Egenskap En inneboende kvalitet eller beskaffenhet som en artefakt har. Characteristic, Property
Entydigt Det finns en och endast en semantisk tolkning av kravets uttryck. UnambiguousKravegenskap
Explicit Det framgår vad som är själva kravet, det vill säga vad som måste uppfyllas, och vad som är tilläggsinformation såsom syfte eller bakomliggande analyser som har lett fram till kravet. Kravegenskap
Explicita krav Krav som är uttrycka som just krav, det vill säga, det framgår att det som uttrycks är ett krav.
Formalitetsgrad Den nivå av matematisk formalism en given notation har.
Formell notation En beskrivningsteknik vars syntax och semantik är fullständigt definierad.
Ovanstående definition har översatts från ISO 26262-1:2011 och används med vederbörligt tillstånd från SIS Förlag AB som medlem i ISO. ISO äger upphovsrätten till ISO 26262-1:2011.
Formal notationKravnotationISO 26262-1:2011
Fullständigt Kravet innehåller all information som är nödvändig för att förstå det behov som kravet uttrycker. CompleteKravegenskapISO 29148:2011
Fullständigt definierad semantik Semantiken är uttryckt som, eller går entydigt att översätta till, ett matematiskt system. Completely defined semanticsUnambiguous Requirements in Functional Safety and ISO 26262
Fullständigt definierad syntax Syntaxen för ett språk L är fullständigt definierad om och endast om det, för varje uttryck U, med säkerhet går att avgöra huruvida U tillhör L eller inte. Completely defined syntaxConcepts of Programming Languages
Funktionella krav Krav som beskriver konkret och påtaglig funktionalitet i ett system. Functional requirementsKravtyp
Förvaltningsbar Kravmängden är strukturerad och lagrad på ett sätt som gör det enkelt att lägga till och ta bort krav ur mängden, samt att skapa nya revisioner av ett givet krav i mängden. MaintainableKravmängdsegenskap
Genomförbart Det är möjligt att realisera kravet inom organisationens eller projektets givna ramar. Feasible, AchievableKravegenskap
Härledda krav Krav som inte har uppstått genom nedbrytning eller förfining, utan som istället har skapats för att täcka en lucka som annars skulle uppstå i kravmängden. Derived requirementsKravtypISO 29148:2011, DO-178C/ED-12C
Icke-funktionella krav Krav som inte beskriver konkret och påtaglig funktionalitet.
 Svensk kravterminologi avråder från användning av denna term.
Non-functional requirementsKravtyp
Implicita krav Krav som kan utläsas "mellan raderna" i ett annat krav, i en kravmängd eller till dessa relaterad information.
Informationssäkerhet Upprätthållande av konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet, autenticitet och oavvislighet för en given informationsmängd. Information securitySveriges cybersäkerhet
Informationssäkerhetskrav Krav som reglerar en eller flera aspekter av informationssäkerhet. Information security requirementsKravtyp
Informell notation En beskrivningsteknik som saknar fullständigt definierad syntax.
Ovanstående definition har översatts från ISO 26262-1:2011 och används med vederbörligt tillstånd från SIS Förlag AB som medlem i ISO. ISO äger upphovsrätten till ISO 26262-1:2011.
Informal notationKravnotationISO 26262-1:2011
Intressent En individ eller organisation som påverkas av, eller har inflytande över, ett systems utformning eller existens. StakeholderKravrollISO 15288:2015
Intressentanalys En aktivitet där samtliga relevanta intressenter för systemet-i-fokus, samt deras relation till systemet, identifieras. Kravaktivitet
Intressentförteckning En förteckning över de intressenter som är relevanta för systemet-i-fokus, inklusive information om de olika intressenternas relation till systemet. Arbetsprodukt
Intressentmål Mål som beskriver essensen av systemet-i-fokus med en sådan dignitet att otillräcklig realisering medför att systemet, för en given intressent, inte uppnår dess uttalade syfte. Stakeholder goalsKravtyp
Komplett De krav som finns på en underliggande nivå i hierarkin uppfyller tillsammans det överordnade kravet. CompleteKravmängdsegenskapISO 29148:2011
Konsistent För alla krav i mängden gäller att inget krav säger emot något annat, och att endast ett begrepp används för ett givet fenomen. ConsistentKravmängdsegenskapISO 29148:2011
Kontextdiagram En grafisk representation som visar systemgränsen för systemet-i-fokus, vilka stödsystem systemet-i-fokus är beroende av, samt andra aspekter både inom och utanför systemgränsen som är relevanta för att sätta systemet-i-fokus i sitt sammanhang. Context diagramArbetsprodukt
Korrekt Kravet uppfyller de semantiska och syntaktiska reglerna för den valda notationen samt är fritt från motsägelser och andra felaktigheter. Kravegenskap
Krav Ett uttryck som förmedlar ett behov med dess begränsningar och villkor.
Ovanstående definition har översatts från ISO 29148:2011 och används med vederbörligt tillstånd från SIS Förlag AB som medlem i ISO. ISO äger upphovsrätten till ISO 29148:2011.
RequirementISO 29148:2011
Kravanalys En deldisciplin inom kravteknik som innebär att gå igenom en kravmängd och identifiera och hantera konflikter mellan kraven i mängden, uttrycka kraven så att både kraven och kravmängden uppfyller de önskvärda egenskaperna, samt tillföra de attribut som ska finnas för kraven i mängden. Requirements analysisKravaktivitet
Kravattribut Ett attribut som är kopplat till ett krav. Requirement attributeISO 29148:2011
Kravegenskap En egenskap som ett krav har. Requirement property, Requirement characteristicISO 29148:2011
Kravfångst En deldisciplin inom kravteknik som identifierar de krav som de relevanta intressenterna har på systemet-i-fokus. Requirements elicitationKravaktivitet
Kravförfining Ett krav på en högre abstraktionsnivå preciseras på en lägre nivå genom att exempelvis ytterligare detaljer läggs till eller genom att kravet skrivs med en mer stringent notation. Refinement
Kravförvaltning De aktiviteter som säkerställer att krav och kravmängder, med tillhörande attribut, hålls aktuella med bibehållna egenskaper. Kravaktivitet
Kravglidning Införande av krav som inte bidrar till de intressentmål som är överenskomna för systemet-i-fokus. Requirement creep
Kravhantering De aktiviteter som säkerställer att krav identifieras, dokumenteras, förvaltas, kommuniceras och spåras genom livscykeln för ett system, en produkt eller en tjänst.
Ovanstående definition har översatts från ISO 29148:2011 och används med vederbörligt tillstånd från SIS Förlag AB som medlem i ISO. ISO äger upphovsrätten till ISO 29148:2011.
Requirements ManagementISO 29148:2011
Kravhanteringssystem Ett system som har som syfte att lagra och stödja förvaltning av krav och kravmängder under hela kravens livscykel. Requirements Management System (RMS)
Kravhierarki En hierarkisk struktur bestående av ett mål, samt från målet nedbrutna och förfinade krav.
Kravingenjör En person med ingenjörsexamen som är verksam inom kravteknik eller någon av dess deldiscipliner. Requirements Engineer
Kravinsamling Se och använd kravfångst istället för kravinsamling.
Kravmängd Två eller flera krav som konceptuellt kan grupperas tillsammans. Set of requirements
Kravmängdsegenskap En egenskap som en kravmängd har. Requirement set property
Kravmängsattribut Ett attribut som är kopplat till en kravmängd.
Kravmönster Ett eller flera krav som återkommer i flera projekt eller system. Requirement pattern
Kravnedbrytning Ett krav på en högre abstraktionsnivå delas upp i minst två krav på en lägre abstraktionsnivå.
Kravnotation En notation avsedd för att dokumentera krav med. Requirements notation
Kravprocess En process vars syfte och resultat primärt ligger inom området för kravteknik. Requirements process
Kravschablon Ett begränsat naturligt språk anpassat för att formulera krav i, där ett antal fixa språksegment med luckor för systemspecifika värden kan kombineras enligt fördefinierade regler. BoilerplateKravnotationRequirements Engineering (Hull m.fl.)
Kravspecifikation Ett eller flera dokument som innehåller ett eller flera krav som har strukturerats för ett särskilt syfte. Requirements specificationArbetsprodukt
Kravteknik En tvärvetenskaplig disciplin som genom att sammanbinda de beställande och de levererande domänerna med varandra etablerar och förvaltar de krav som systemet-i-fokus ska uppfylla.
Ovanstående definition har översatts från ISO 29148:2011 och används med vederbörligt tillstånd från SIS Förlag AB som medlem i ISO. ISO äger upphovsrätten till ISO 29148:2011.
Requirements Engineering (RE)ISO 29148:2011
Kravtyp Ett samlingsnamn eller en kategorisering för krav som konceptuellt hör ihop. Requirement typeKravattributISO 29148:2011
Kravvalidering En aktivitet som säkerställer att en kravmängd speglar det eller de behov dess intressenter har för den resulterande produkten. Requirements validationKravaktivitetISO 29148:2011
Kravverifiering En aktivitet som säkerställer att ett krav eller en kravmängd har de egenskaper och attribut som specificerats. Requirements verificationKravaktivitetISO 29148:2011
Kravägare En intressent som är ägare till ett eller flera krav. Kravroll
Kvalitetskrav Krav som beskriver inneboende kvaliteter för ett system eller en artefakt. Quality requirementsKravtyp
Källa Den intressent eller det regelverk (lag, författning, intern föreskrift) som kravet kommer ifrån. SourceKravattribut
Lagkrav Krav som är uttryckta direkt i, eller härledda från, lagar och förordningar. Legal requirementsKravtyp
Leverantör En organisation eller individ som ingår en överenskommelse med en beställare om att tillhandahålla en produkt eller en tjänst.
Ovanstående definition har översatts från ISO 15288:2015 och används med vederbörligt tillstånd från SIS Förlag AB som medlem i ISO. ISO äger upphovsrätten till ISO 15288:2015.
SupplierKravrollISO 15288:2015
Livscykel Ett antal på varandra följande faser en artefakt genomgår under sin livslängd.
Mål Ett krav på den högsta abstraktionsnivån i en given kontext. GoalKravtyp
Mätbart Det finns en objektiv skala som kan användas för att avgöra om och, beroende på skalan, i vilken utsträckning, kravet är uppfyllt. Kravegenskap
Naturligt språk Ett språk som används för att kommunicera mellan människor, och som inte är konstruerat. Natural languageKravnotation
Notation En beskrivningsteknik avsedd för ett specifikt syfte. Notation
Nödvändigt Frånvaro av kravet innebär att ett eller flera överenskomna intressentmål för systemet-i-fokus inte kommer att uppnås. NecessaryKravegenskapISO 29148:2011
Organisationskrav Krav som ställs på den organisation som ska använda eller förvalta systemet-i-fokus. Kravtyp
Outtalade krav Krav som en intressent har, men som inte har identifieras.
Persona En verklighetstrogen och levande beskrivning av en fiktiv person. PersonaArbetsprodukt
Presentationsform Den uttrycksform en given notation har.
Prioritet Hur viktigt kravet är för systemets intressenter, uttryckt i en prioritetsskala. Priority, ImportanceKravattribut
Prioritetsskala En ordinalskala, det vill säga en ordnad mängd av element, där varje element förmedlar ett mått av prioritet.
Process En sekvens av aktiviteter, med ett övergripande syfte, som resulterar i ett specifikt och förutsägbart resultat. Process
Processkrav Krav på processen som används för att konstruera och producera systemet-i-fokus. Process requirementsKravtypISO 29148:2011
Projektmål Mål som ett projekt ska uppnå. Kravtyp
Regelverkskrav Krav som är uttryckta i, eller nedbrutna alternativt härledda från, ett regelverk. Regulatory requirementsKravtyp
Revisionshistorik Information om när, hur, varför och av vem ett krav har skapats eller ändrats. Revisionshistoriken innehåller information om alla förändringar av kravet och dess attribut som har skett under hela kravets livscykel. Revision historyKravattribut
Semantik En beskrivning av ett systematiskt sätt att tillskriva mening (betydelse) till alla korrekta uttryck i ett språk. SemanticsHandbook of Practical Logic and Automated Reasoning
Semiformell notation En beskrivningsteknik vars syntax är fullständigt definierad men där semantiken kan vara ofullständig.
Ovanstående definition har översatts från ISO 26262-1:2011 och används med vederbörligt tillstånd från SIS Förlag AB som medlem i ISO. ISO äger upphovsrätten till ISO 26262-1:2011.
Semi-formal notationKravnotationISO 26262-1:2011
Sociotekniskt system Ett system där både både människor och tekniska artefakter ingår som systemelement. Sociotechnical system
Spårbar Det går, för varje krav i mängden, att identifiera vilket hierarkiskt överordnat krav som har gett upphov till kravet i fråga, samt vilka hierarkiskt underordnande krav kravet i fråga har gett upphov till. TraceableKravmängdsegenskap
Stabilitet Ett mått på sannolikheten att kravets semantiska innehåll inte kommer att ändras inom ett givet tidsintervall. (Borttagning av kravet i sin helhet ses som en semantisk ändring.) StabilityKravattributIEEE SRS
Status Kravets tillstånd i dess livscykel. StatusKravattribut
Svårighetsgrad Hur svårt kravet bedöms vara att realisera. DifficultyKravattributISO 29148:2011
Syfte Vad kravets ägare vill uppnå med kravet. Syftet ger i någon mening svar på varför kravet existerar. RationaleKravattributISO 29148:2011
Syntax Ett grammatiskt system som reglerar hur korrekta (grammatiska) uttryck kan konstrueras eller kännas igen. SyntaxHandbook of Practical Logic and Automated Reasoning
System En kombination av interagerande element som är organiserade för att uppnå ett eller flera uttalade syften.
Ovanstående definition har översatts från ISO 15288:2015 och används med vederbörligt tillstånd från SIS Förlag AB som medlem i ISO. ISO äger upphovsrätten till ISO 15288:2015.
SystemISO 15288:2015
Systemet-i-fokus Det system vars livscykel beaktas. System-of-interestISO 15288:2015
Systemkrav Krav som gäller för ett system som en helhet, det vill säga när man betraktar systemet som en svart låda. System requirementsKravtyp
Systems engineering Ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt som fastlägger de sammanlagda tekniska och styrningsmässiga arbetsinsatser som krävs för att omsätta intressenternas behov, förväntningar och villkor i en lösning, samt upprätthålla denna lösning under hela dess existens.
Ovanstående definition har översatts från ISO 15288:2015 och används med vederbörligt tillstånd från SIS Förlag AB som medlem i ISO. ISO äger upphovsrätten till ISO 15288:2015.
Systems EngineeringISO 15288:2015
Systemsäkerhet Egenskapen hos ett tekniskt system att inte oavsiktligt orsaka skada på person, egendom eller yttre miljö. System safetyH SystSäk 2011
Systemsäkerhetskrav Krav som syftar till att uppnå systemsäkerhet. System safety requirementsKravtyp
Säkerhetskrav Krav som reglerar en eller flera aspekter av säkerhet.
 Svensk kravterminologi avråder från användning av denna term.
Security requirements, Safety requirementsKravtyp
Tillfredsställelse Den utsträckning till vilken en användares fysiska, kognitiva och emotionella reaktioner som uppstår vid användandet av systemet, produkten eller tjänsten möter dennes behov och förväntningar.
Ovanstående definition har översatts från ISO 9241-11:2018 och används med vederbörligt tillstånd från SIS Förlag AB som medlem i ISO. ISO äger upphovsrätten till ISO 9241-11:2018.
SatisfactionAnvändbarhetAnvändarcentrerad systemdesign, ISO 9241-11:2018
Tillförlitlig Det finns assurans för att kravmängden i sin helhet går att använda till det den är ämnad för. Kravmängdsegenskap
Tillräcklig Samtliga, för systemet-i-fokus, nödvändiga (se kravegenskapen nödvändigt) krav ingår i kravmängden. Kravmängdsegenskap
Tvingande krav Krav som inte är förhandlingsbara till sin existens eller uppfyllnad. Mandatory requirementsKravtyp
Unik identifierare Information som gör det möjligt att särskilja krav från varandra och hitta ett specifikt krav i en kravmängd. Unique identifierKravattributISO 29148:2011
Verifierbart Det är praktiskt möjligt att verifiera att det producerade systemet uppfyller kravet. VerifiableKravegenskap
Verksamhetsmål De mål en given organisation har för sin verksamhet. Kravtyp
Ägare Den intressent som har gett upphov till kravet. Ägarskapet kan, men behöver inte, sammanfalla med källan för kravet. OwnerKravattributISO 29148:2011
Ändamålsenlighet Noggrannhet och fullständighet med vilken användarna uppnår givna mål. EffectivenessAnvändbarhetAnvändarcentrerad systemdesign, ISO 9241-11:2018
Ändamålsenlig notation Kravets notation är anpassad efter kravets abstraktionsnivå och målgrupp. Kravegenskap